SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Taekwondo Föreningen JSK
Budo och Kampsport
Träningstider Höstterminen 2022 - Terminsstart 22:a augusti. / Schedule for 2022

Träningstider hösten 2022 / Shedule for 2022

 
Träningstider Mini gruppen 5-6 år (För alla 5-6 åringar oavsett grad. Nybörjare mm)
 • Måndagar 16.45-17.45
Barn, ungdomar,  7-12 år nybörjare och AVC (Grupp A) Totalt 40 platser
 • Måndagar 17.15-18.30
 • Onsdagar 17.15-18.30
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Barn, ungdomar,  7-12 år nybörjare och AVC (Grupp B) Totalt 40 platser
 • Tisdagar 17.30-18.45  
 • Torsdagar 17.15-18.30 
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Vuxna nybörjare + AVC. 13 år och upp.  
 • Måndagar 17.45-19.00
 • Tisdagar 18.45-20.00
 • Onsdagar 17.15-18.30
 • Torsdagar 18.30-20.00
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Poomsae träning - Alla åldrar - Obs minst grönt bälte
 • Tisdagar 17.15-18.30 (Krav på att kunna sin egen Poomsae innan ni går på passet)
Stretching - För alla
 • Torsdagar kl 17.15-18.25  OBS minst 10 år. 
Fyspass - För alla
 • Fredagar 17.00-18.00 (Från 13 år)

Ytterligare bra att veta

Ni som har barn och själva är intresserade att träna kan självklart göra detta samtidigt, men i dojangen (träningsrummet) bredvid. 
Grupperna är indelade i ålder samt för vuxna nybörjare eller avancerad.
Har du frågor, tveka inte på att maila dom till leo@tkd.nu alt SMS din fråga till 072-2532300  Leo. 
JSK  
Training schedule for autumn 2022

 

 

 

Avgifter 2022

För att vi skall fortsätta ha en hög nivå på vår lokal och våra träningsredskap - krävs att alla betalar sina avgifter i tid!

Alla träningsavgifter skall vara betalda senast 
- 2 veckor efter träningsstart!

Postgiro PG: 4289371-9. 

Swish: 123 38 385 21  Taekwondo Klubben JSK.

Visa & Mastercard kort betalning. På klubben.
Taekwondo klubben JSK

 

Nya medlemmar - Inskrivningsavgift

Som ny medlem betalar man en inskrivningsavgift på 200 kronor. Detta är en engångskostnad.

 

En avgift - tillgång till alla pass!

I våra avgifter ingår träning på alla dom grupper som din grad tillåter.

Exempel:

- Nybörjare - Barn/Ungdom 7-12år. Ni kan träna 3 ordinarie pass per vecka + Stretching 1 ggr per vecka + Poomsae 1 ggr per vecka. 

Hela 5 pass per vecka. 

- Alla 13 år och upp kan träna hela 11 pass i veckan

 

TAEKWONDO

 

Träningsavgifter för vår el hösttermin 
VUXNA 13 ÅR OCH UPP
 • Termin 2500:- (januari-juni eller augusti-december)
 • VUXNA som även vill träna Goshin Jutsu 500 kronor extra per stil.
MINIORER 5-6 ÅR
 • Termin 1900:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 900kr/termin.
BARN/JUNIORER 7-12 ÅR
 • Termin 2500:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 900kr/termin.
FÖRÄLDRAR RABATT!
Om avgiften för ditt barn är betalt, så betalar du endast 900:- för egen träning!
Ingen övriga rabatter kan dras.
 
Syskonrabatt/Familjerabatt
Är ni fler i en och samma familj som tränar får ni 20% rabatt på familjemedlem 2 och upp
 
STRETCH
 • Termin 1900:- (januari-juni eller augusti-december) OM DU ENDAST VILL KÖRA STRETCH! Annars 150 sek / tillfälle.
GOSHIN JUTSU
 • Termin 2500:- (januari-juni eller augusti-december)
 
VID FULL AVGIFT PÅ 3000 SEK HAR DU TILLGÅNG TILL alla träningspass (TKD, STRETCH, GOSHIN JUTSU!)
 

PG: 4289371-9

Betalning kan göras via Postgiro, Swish, Kortbetalning på plats eller kontant. Taekwondo klubben JSK
OBS! - Avgiften är alltid full avgift oavsett när på terminen man startar! 

Samtliga medlemmar som betalt sin träningsavgift är automatisk försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen täcker resan till träning, under träningen, samt resan hem från träningen. Försäkringen är tecknad kollektivt med Svenska Taekwondo Förbundet.

OBS!! EJ BETALD TERMINSAVGIFT I TID - BLIR AUTOMATISKT EN FAKTURA MED STRAFFAVGIFT PÅ 150:- GÄLLER SAMTLIGA MEDLEMMAR 
 
GraderingsavgifterAlla grupper (fyllda 7år eller äldre)
 • 150:- för samtliga graderingar till 1 kup - (rött bälte med 3 svarta streck)
MINIORER, (samtliga under 7år)
 • * 100:- för samtliga graderingar till 1 kup (rött bälte med 3 svarta streck)

* Generellt brukar graderingavgiften ingå i träningslägeravgiften för barn & juniorer

Taekwondo-pass (ej obligatoriskt längre)

Samtliga utövare som tränar Taekwondo i Sverige skall ha ett Taekwondo pass. Detta är beslutat av Svenska Taekwondo Förbundet. Ett Taekwondo pass kostar 100:- och är en engångskostnad. Passet skall införskaffas i samband med träningsstarten.

Pass finns att köpa av tränarna. Hela avgiften på 100:- går oavkortat till Svenska Taekwondo Förbundet.

Övrig info:
 • I graderingsavgiften ingår diplom från Svenska Taekwondo förbundet.
 • Samtliga medlemmar som vill gradera sig måste ha hel dräkt vid graderingen.

Träningsläger / Terminsavslutning med gradering.VUXNA (samtliga personer som tränar i vuxengrupperna)
 • Helg 300:- för läger på centret
 • 1 dag 200:- för läger på centret
BARN & JUNIORER (samtliga medlemmar som tränar i barn eller juniorgrupperna)
 • * Helg 600:- för läger på centret
 • * 1 dag 300:- för läger på centret

* I dessa avgifter är graderingsavgiften på 100:-/150:- inkluderat. Denna ingår oavsett det är gradering eller ej. Lunch ingår också i denna avgift. Generellt brukar det bli McDonalds eller Burger King (valfri måltid).

Training cost / Fees

In order for us to continue to have a high level of our premises and our training equipment - it is required that everyone pays their fees on time!
All training fees must be paid at the latest
- 2 weeks after the start of training!
Postgiro ​​PG: 4289371-9.

Swish: 123 38 385 21  Taekwondo Klubben JSK.

Visa & Mastercard card payment at the club.


Taekwondo club JSK

New members - Registration fee
As a new member, you pay a registration fee of SEK 200. This is a one-time cost.

 

One fee - access to all passes!
Our fees include training in all the groups that your degree allows.
Example:
- Beginners - Children / Youth 7-14 years. You can train 3 regular sessions per week + Stretching 1 time per week + Poomsae 1 time per week.
As many as 5 sessions per week.
- All 15 years and up can train as many as 11 sessions a week

 

TAEKWONDO

Training fees for our spring or autumn term


ADULTS 13 YEARS AND UP
Term SEK 2500 sek (January-June or August-December)


ADULTS who also want to train Goshin Jutsu SEK 500 extra per style.


MINIORS 5-6 YEARS
Term 1900: - (January-June or August-December)
Parents of children who have paid their training fee - train for SEK 900 / semester.


CHILDREN 7-12 YEARSTerm SEK 2500 sek (January-June or August-December)
Parents of children who have paid their training fee - train for SEK 900 / semester.


PARENTS DISCOUNT!
If the fee for your child is paid, you only pay SEK 900 for your own training!
No other discounts can be deducted.

Sibling discount / Family discount
If there are more of you in one and the same family who train, you get a 20% discount on family member 2 and up


STRETCH ONLY
Term 1900: - (January-June or August-December) or 150 sek / time


GOSHIN JUTSU
Term SEK 2500 (January-June or August-December)

 

FOR A FULL FEE OF 3000 SEK, YOU HAVE ACCESS TO ALL TRAINING MARTIAL ART CLASSES  (TKD, STRETCH, GOSHIN JUTSU!)
For a fee of 3000 you have access to TKD & Gosinjutsu  & Stretch & Fyspass. (Do not include Self Defence siminars)

PG: 4289371-9
Payment can be made via Postgiro, Swish, Card payment on site or in cash. Taekwondo club JSK
NOTE! - The fee is always a full fee regardless of when in the semester you start!


All members who have paid their training fee are automatically insured with Folksams sports insurance. The insurance covers the trip to training, during training, and the trip home from training. The insurance is taken out collectively with the Swedish Taekwondo Association.
NOTE !! UNPAYED TERM FEE ON TIME - AUTOMATICALLY BECOMES AN INVOICE WITH PENALTY FEE OF 150: - APPLIES TO ALL MEMBERS

 

Grading fees - All groups (aged 7 or older)
150: - for all graduations to 1 cup - (red belt with 3 black lines)


MINIORS, (all under 7 years) - SEK 100 for all graduations to 1 cup (red belt with 3 black lines)


In general, the graduation fee is included in the training camp fee for children & juniors

Taekwondo workout (no longer required)
All practitioners who train Taekwondo in Sweden must have a Taekwondo workout. This has been decided by the Swedish Taekwondo Association. A Taekwondo workout costs SEK 100 and is a one-time cost. The pass must be obtained in connection with the start of training.
Passes can be bought from the coaches. The entire fee of SEK 100 goes in full to the Swedish Taekwondo Association.

 

Other information:
The graduation fee includes a diploma from the Swedish Taekwondo Association.
All members who want to graduate must have a full suit at the graduation.

Training camp / Term end with graduation. ADULTS (all people who train in the adult groups)
Weekend SEK 300 for camp at the center
1 day SEK 200 for camp at the center
CHILDREN & JUNIORS (all members who train in children or junior groups)
* Weekend 600: - for camp at the center
* 1 day SEK 300 for camp at the center
* In these fees, the grading fee of 100: - / 150: - is included. This is included regardless of whether it is a graduation or not. Lunch is also included in this fee. Generally it will be McDonalds or Burger King (optional meal).